بله. عکس شخصی شما به هیچ عنوان نزد ما نگهداری نمی شود.