در صورتی که تاریخ اعتبار کد تخفیف منقضی شده باشد، امکان استفاده از آن نیست.

اگر از تاریخ اعتبار کد تخفیف خود اطمینان دارید بررسی کنید که کد تخفیف را به درستی وارد کرده باشید و اگر همچنان مشکل دارید به ما پیام دهید.